Vælg en side

Vedtægter pr. 25. maj 2021

§1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Fensmark Idrætsforening (Fensmark I.F.) og dens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er – gennem alsidig idræt – at give medlemmerne mulighed for at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

 

§ 3 Medlemmer

 

 I foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer. Optagelse af et medlem kan nægtes, hvis vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger hindrer dette, eller hvis anden motiveret grund foreligger.

 

§ 4 Foreningens struktur og bestyrelse

 

 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af op til 7 medlemmer og op til 2 suppleanter.

Bestyrelsen består som minimum af en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen kan frit oprette udvalg under bestyrelsen. Udvalgsmedlemmer kan være menige medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Bestyrelsen hæfter på ingen måde personligt for foreningens formue eller gæld.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

Kassereren og formanden disponerer i forening over bankindeståender og elektronisk betalingsformidling.

§ 5 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen – som er foreningens øverste myndighed – afholdes inden udgangen af april måned. Der indkaldes med 3 ugers varsel på hjemmeside og sociale medier.Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved lovændringer kræves 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Opløsnings af foreningen kan kun ske ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Såfremt blot et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.
Stemmeberettigede er alle foreningens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, forudsat at der ikke skyldes kontingent. De stemmeberettigede medlemmer opgøres ved generalforsamlingens indkaldelse. Der kan kun stemmes med fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Børn og unge under 16 år kan repræsenteres ved en forælder eller værge.
Valgbare er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år og forudsat at der ikke skyldes kontingent.

Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab – forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
– bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– intern revisor og suppleant
7. Eventuelt

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstituering. Intern revisor og dennes suppleant vælges direkte på generalforsamlingen, og er ikke medlem af bestyrelsen i øvrigt.
Alle valg gælder for 2 år.
Medlemmer, som ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til nogen post i bestyrelsen, med mindre skriftligt tilsagn er givet og lovligt fravær anmeldt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer kræver det. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal tilsendes den siddende bestyrelse og være underskrevet af de indkaldende medlemmer.Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter skriftlig begæring er fremlagt, idet angivelse af dagsorden skal medfølge kravet. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i perioden 1. juni – 31. august skal den afholdes i perioden 1. september til 30. september samme år.Stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling er alle foreningens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, forudsat at der ikke skyldes kontingent. De stemmeberettigede medlemmer opgøres ved den ekstraordinære generalforsamlingens indkaldelse. Børn og unge under 16 år kan repræsenteres ved en forælder eller værge.Indkaldelse samt dagsorden, skal med 8 dages varsel før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, bekendtgøres ved opslag mindst 5 steder i kommunen.Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lovændringer kræves dog 2/3 af de fremmødtes stemmeberettigede medlemmers stemmer.Ved opløsning af foreningen kræves ¾ af samtlige fremmødtes stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 7 Økonomi

 Foreningens regnskabsår løber fra 1.8. til 31.7.Kassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab. Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling.Kassereren foranlediger kontingent opkrævet hos medlemmerne og fører kartotek over samtlige medlemmer i foreningen.Foreningen fastsætter selv sit kontingent på den årlige ordinære generalforsamling.Kontingent betales forud af medlemmerne. Bestyrelsen kan helt eller delvist fritage et medlem for kontingent i en begrænset periode. Kommer det medlem i kontingentrestance, anmodes vedkommende skriftligt om at betale restancen inden 14 dage fra brevets dato. Betales der ikke inden fristens udløb, kan bestyrelsen – uden videre varsel – udelukke den pågældende. Indmeldelse i foreningen kan ikke finde sted, før det skyldige beløb betales sammen med nyt indskud.

 

§ 8 Ind- og udmeldelse

 Indmeldelse skal ske online via foreningens hjemmeside.

§ 9 Ordensreglement

 

Ethvert medlem – eller anden person, der er tilknyttet foreningen – er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter med hensyn til ordenens opretholdelse i lokaler som på idrætspladser.Overtrædelse af sådanne bestemmelser kan straffes med bortvisning eller karantæne i et af bestyrelsen fastsat tidsrum.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når ”særlige forhold” giver anledning dertil. Sådanne ”særlige forhold” kan være dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dennes ånd, nedsættende eller krænkende udtalelser til pressen om foreningen og /eller dens ledelse.Spørgsmål om eksklusion på grund af ”særlige forhold” kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling til dennes afgørelse. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan ligeledes kræves forelagt generalforsamlingen.

§ 10 Ophør

Ved ophævelse anvendes foreningens midler og rekvisitter m.m. til en evt. nystartet forening med samme idrætslige formål i Næstved Kommune.Overførsel af foreningens midler og rekvisitter m.m. sker fra den stiftende generalforsamling.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 1988.

Ændret april 1993.
Ændret februar 1995.
Væsentligt ændret marts 1999.
Ændret april 2004.
Ændret maj 2004
Ændret marts 2009
Ændret marts 2012

Ændret september 2020

Ændret maj 2021

Bitten Helt

Formand